Zoeken binnen de website
Snelle & betrouwbare service
Uitgebreid & wisselend aanbod
Gratis verzending vanaf €60 NL/BE

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Funkytex.com. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van Funkytex.com. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.

Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Funkytex.com behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Funkytex.com heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Aan de leveringsplicht van Funkytex.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Funkytex.com geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Funkytex.com biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een verzekerde postzending.

Prijzen

De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.

Voor particulieren zijn alle prijzen op de site in EURO en inclusief 21% BTW.

Voor ondernemers zijn alle prijzen op de site in EURO en exclusief 21% BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Zichttermijn / herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender) dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

Let op! Dit is alleen van toepassing bij producten die niet op maat geknipt. Op maat gemaakte artikelen zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht en kunnen dan ook niet geretourneerd worden.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Enkel de kosten voor het retour sturen zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en- indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan funkytex.com geretourneerd worden, binnen 14 dagen na aanmelding van het retour.

Wilt u (een gedeelte van) uw bestelling retour zenden? Download dan hier het document die u kunt gebruiken voor retourneren.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@funkytex.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Uitzonderingen retourneren

Het is bij ons niet mogelijk om op maat afgeknipte stoffen te retourneren. Mocht u een totaal andere kleur of stofsoort ontvangen hebben dan lossen wij dit uiteraard op. U kunt dan contact met ons opnemen via het contactformulier. Vermeld hierbij uw ordernummer.

Wij hebben veel zorg besteed aan het fotograferen van onze stoffen. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van een professionele fotostudio. Echter kan de kleur van de stof per beeldscherm verschillen. Als u twijfelt over de kleur/kwaliteit van de stof bieden wij u de mogelijkheid aan om een stofstaal te bestellen.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Funkytex.com dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Funkytex.com. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacy beleid.

Garantie

Funkytex.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Funkytex.com is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Indien klachten van de afnemer door Funkytex.com gegrond worden bevonden, zal Funkytex.com naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Funkytex.com zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Funkytex.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Voor cadeaubonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.

Verschillende aanbiedingen, acties en cadeaubonnen kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestelling kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 actie.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Funkytex.com en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Funkytex.com op haalbaarheid is beoordeeld.

Funkytex.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de internetsite van Funkytex.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht

Funkytex.com is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Funkytex.com belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Funkytex.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Funkytex.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Funkytex.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door Funkytex.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Funkytex.com zolang de afnemer de vorderingen van Funkytex.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van Funkytex.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Funkytex.com.

Betaling

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 14 dagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

Funkytex.com
Gasthuisstraat 24
5061 PC Oisterwijk
Nederland
BTW – NL813244298B01
KvK – 18041333

Funkytex support
Waarom Funkytex?
  1. Snelle & betrouwbare service
  2. Uitgebreid & wisselend aanbod
  3. Gratis verzending vanaf €60 NL/BE
Stel uw vraag
9.2
474 beoordelingen
Stel uw vraag
9.4
7535 beoordelingen
Snelle & betrouwbare service

Ontdek onze belofte: Snelle & Betrouwbare Service – voor een moeiteloze winkelervaring.

Uitgebreid & wisselend aanbod

Verrassend Variërend: Ontdek Onze Uitgebreide & Steeds Vernieuwende Collectie.

Gratis verzending vanaf €60 NL/BE

Besteld u voor meer dan €60,- aan stoffen? Dan bezorgen wij uw pakket gratis in NL/BE

© 2024 FUNKYTEX, All rights reserved.

De waardering van funkytex.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 488 reviews.